4

Dezvトネuiri Net

Adevトビul necenzurat despre cei ce conduc Romテ「nia

Dosarul de cadre al ofi?erului de Securitate care l-a avut ca surs? pe Traian B?sescu

Posted by nubasescu on 29 decembrie 2010

Articol publicat in: Politica


Public?m dosarul de cadre al lui Mihai Avramides, ofi?erul de Securitate care l-a avut ca surs? pe Traian B?sescu.

ホn 2004 a fostpublicat Registrul cu persoanele din rndul membrilor PCR pentru care s-a dat aprobarea s? sprijine munca de Securitate. ホn acest registru, care cuprinde informatorii Securit??ii membri de partid din jude?ul Constan?a, actualul pre?edinte Traian B?sescu, apare la litera B, pozi?ia 19, ca surs? a locotenentului major Mihai Avramides de la Securitatea Port Constan?a ncepnd cu data de 09.09.1978.
Public?m ast?zi dosarul de cadre al lui Mihai Avramides care confirm? faptul c? n perioada august 1977 august 1982 Mihai Avramides a fost ofi?er operativ principal cu gradul de locotenent major la serviciul Securitate Port Constan?a (UM 0757 DSS). ホn aceast? perioad? Avramides a lucrat n colectivul ォnavigatori rom穗iサ, ocupndu-se de navele petroliere.
Dosarul Avramides este primul dosar de cadre al unui fost securist care devine public. Dosarele de cadre ale ofi?erilor de Securitate reprezint? o sintez? a activit??ii acestora.
Dosarul de cadre al colonelului AVRAMIDES N?STASE MIHAI, n?scut pe 22 octombrie 1947 n Gala?i, are num?rul 2190. Tat?l ofi?erului se numea Avramidis, dar n 1958 Mihai Avramidis ?i-a pierdut certificatul de na?tere, iar n duplicatul eliberat i s-a scris numele de Avramides n loc de Avramidis, aceast? gre?eal? nemaifiind corectat? niciodat?.
Cariera lui Mihai Avramides este tipic? pentru un ofi?er din Ministerul de Interne comunist. Mihai Avramides a lucrat la dou? dintre armele MI: penitenciare ?i securitate. De origine social? muncitoreasc?, Avramides s-a angajat n iunie 1967 ca magazioner la ホntreprinderea de mpletituri Gala?i apar?innd Direc?iei Generale a Penitenciarelor din MAI. ホn 1969, a fost selec?ionat ?i admis la ?coala militar? de ofi?eri activi a Ministerului de Interne de la B?neasa, profil penitenciare, pe care a absolvit-o n 1972, cu gradul de locotenent. A fost repartizat la penitenciarul Gala?i, n func?ia de ofi?er de serviciu, p穗? n 1974, cnd a fost mutat la ?coala de subofi?eri penitenciare Hr?ova.
ホn 1977, Avramides a fost numit ofi?er operativ principal I la Serviciul Securitate Port Constan?a. ホn 1982, a trecut, la cerere, napoi n aparatul Direc?iei Generale a Penitenciarelor n func?ia de profesor la Cursul de perfec?ionare a cadrelor de penitenciare din Bucure?ti. ホn 1983 a fost numit n func?ia de loc?iitor comandant pentru paz? ?i regim la penitenciarul Br?ila, func?ie pe care a ocupat-o pn? n februarie 1990, cnd a fost mutat, pentru cteva luni, la penitenciarul Ia?i pe postul de comandant. A revenit la penitenciarul Br?ila n func?ia de loc?iitor comandant pentru servicii (mai 1990-mai 1995). ホn cele din urm? a devenit comandant al penitenciarului Br?ila n aprilie 1996. ホn 1998, a fost retrogradat n func?ia de loc?iitor al comandantului penitenciarului Br?ila, func?ie de pe care a fost trecut n rezerv? cu gradul de colonel. ホn acela?i an s-a angajat, pentru cteva luni, consilier juridic -?ef birou, la prim?ria municipiului Br?ila. ホn anul 2000, colonelul Avramides a fost rechemat n activitate ?i numit loc?iitor al directorului penitenciarului Br?ila, func?ie pe care a p?r?sit-o definitiv n februarie 2002 ca urmare a reorganiz?rii unit??ii.
Cariera politic? a lui Mihai Avramides a debutat n 1967, cnd a devenit secretar al Comitetului UTC din ホntreprinderea de mpletituri Gala?i Direc?ia General? a Penitenciarelor, func?ie pe care a de?inut-o pn? n 1969. Ulterior, Avramides a fost loc?iitor al secretarului Comitetului UTC din penitenciarul Gala?i (1973); membru PCR din 1971; secretar al organiza?iei PCR din sectorul operativ ?i membru supleant n Comitetul de partid din IJ Br?ila al MI (1984-1987). ホn 1975 a absolvit un curs CEPECA la Academia ?tefan Gheorghiu.
ホn ce prive?te gradele pe care le-a de?inut n ministerul de Interne, Mihai Avramides a fost, pe rnd: locotenent (1972-1976), locotenent major (1976-1982), c?pitan (1982-1988), maior (1988-1993), locotenent-colonel (1993-1995), colonel (1995).
ホn 25 octombrie 1969 Mihai Avamides, n calitate de elev la ?coala Ministerului de Interne de la B?neasa, a semnat jur?mntul militar n care spunea: jur s? ur?sc din adncul fiin?ei mele pe to?i du?manii patriei ?i ai poporului muncitor.
Mihai Avramides a intrat n Securitate n 1977. Dup? desfiin?area ?colii de la H穩?ova din august 1977 a fost mutat la Inspectoratul Jude?ean Constan?a al MI ?i numit ofi?er operativ principal I la Serviciul Securitate Port Constan?a (UM 0757-DSS). Pentru a se acomoda ct mai grabnic cu munca de informa?ii, Avramides a urmat n perioada februarie-martie 1978, un curs de reciclare pe profil de contrainforma?ii n sectoarele economice, la UM 900 (?coala de perfec?ionare a ofi?erilor de Securitate de la Gr?di?tea), pe care l-a absolvit cu nota 10.
ホn 1980, Avramides a realizat o serie de вecrut?ri de bun? calitate, reu?ind s? intervin? n unele dosare de urm?rire informativ? cu m?suri corespunz?toare ce au ajutat la clarificarea suspiciunilor.
ホn anul 1981 Avramides a lucrat mai bine cu re?eaua informativ? din leg?tur?, activitatea desf??urat? cunoscnd un salt calitativ materializat prin ob?inerea ?i lucrarea unor informa?ii cu valoare operativ? pentru munca de securitate, prin cunoa?terea mai corespunz?toare a activit??ii marinarilor de pe navele de care r?spunde, modul cum ac?ioneaz? unele elemente din str?in?tate asupra acestora, st?ri de pericol ?i fapte ce puteau conduce la evenimente cu consecin?e pentru economia na?ional? () au crescut, de asemenea, posibilit??ile sale de control informativ asupra elementelor suspecte aflate n preocup?rile sale, a contribuit mai mult la cunoa?terea ?i prevenirea unor ac?iuni ale navigatorilor angaja?i n flot?, semnala?i cu inten?ii de evaziune (de a r?mne n str?in?tate, n.n.), a ac?ionat combativ pentru ndep?rtarea lor. ホn finalul Not?rii din 1981, lui Avramides i se recomand? s? identifice operativ elementele du?m?noase la nivelul personalului navigant.
Ofi?erul de Securitate Mihai Avramides a avut ns? ?i probleme. Astfel, n cursul anului 1979, de?i Avramides г-a implicat mai adnc n problematica situa?iilor operative de pe navele comerciale de care se ocup?, ofi?erul a manifestat ?i unele lipsuri n activitate ce s-au referit la: munca cu re?eaua informativ? nu s-a desf??urat la cotele exigen?elor actuale pentru depistarea elementelor aflate n aten?ia serviciilor de informa?ii str?ine ?i uneori a exploat?rii informa?iilor de la re?eaua cu domiciliu n alte localit??i; ini?ierea unor m?suri simple n dosarele de urm?rire ?i neg?sirea unor surse cu p?trundere pe l穗g? obiectivele n lucru (DUI Мarcu ?i Гrma); insuficient? aten?ie n raportarea unor evenimente din problem?, motiv pentru care a fost pedepsit cu 10 zile de arest cu prestarea serviciului.
Serviciul Rom穗 de Informa?ii a avut grij? ca nici unul dintre dosarele lucrate de-a lungul timpului de Avramides s? nu devin? public. ホn 2004, att CNSAS, ct ?i o instan?? de judecat? au solicitat explicit SRI Dosarul de Urm?rire Informativ? (DUI) 鼎rma. SRI a min?it sus?innd c? acest dosar nu exist?, fapt contrazis acum de dosarul de personal al ofi?erului de Securitate Mihai Avramides.
Mai mult, n 2001, SRI-ul sus?inea c? nu are habar de activitatea lui Avramides n UM 0757 (1977-1982). La o adres? a penitenciarului Br?ila, prin care penitenciarul cerea UM 0764 Constan?a SRI, s?-i comunice adeverin?ele cu ncadr?rile n grupele de munc? ale lui Avramides, SRI Constan?a r?spunde cu o not? stupefiant?: () v? comunic?m c? din verific?rile efectuate de c?tre noi, rezult? c? acesta a fost cadru activ al unit??ii noastre, probabil (sublinierea ne apar?ine) n perioada men?ionat? de dumneavoastr? n adres?.
SRI ascunde dosarul 鼎rma, dup? cum ascunde ?i restul documentelor referitoare la ofi?erul de Securitate Mihai Avramides: dosarul s?u de cadre, numele informatorilor s?i ?i notele pe care i le furniza re?eaua sa informativ? (format? n cea mai mare parte din navigatori).
Pre?edintele B?sescu minte cnd sus?ine c? 殿 dat CNSAS-ului toate dosarele fostei Securit??i. ホn realitate, de?in?torii arhivelor fostei Securit??i (SRI, SIE, Ministerul de Interne, Ministerul Justi?iei, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Arhivele Na?ionale) continu? s? ascund? numeroase documente ntre care ?i dosarele de cadre ale fo?tilor angaja?i ai Securit??ii.
Astfel, potrivit Raportului de activitate pe 2006, la CNSAS se afl? doar 102 dosare de cadre ale fo?tilor ofi?eri de Securitate, de?i n perioada 1948 1989, n cadrul Securit??ii au activat cel pu?in 100.000 de ofi?eri. Evident, printre pu?inele dosare de cadre care au ajuns la CNSAS nu se afl? ?i dosarul lui Mihai Avramides.
La rndul s?u, Consiliul Na?ional de Studiere a Arhivelor Securit??ii (CNSAS) s-a transformat dintr-o institu?ie de deconspirare a fostei Securit??i, ntr-una de conspirare a acesteia. Dincolo de atitudinea pasiv? ?i servil? fa?? de de?in?torii de arhiv?, Colegiul CNSAS nu permite cercet?torilor acredita?i accesul la vreunul dintre cele 102 dosare de cadre pe care le are n custodie, nici m?car la dosarele de cadre ale ofi?erilor despre care Colegiul a stabilit c? au f?cut poli?ie politic?. De altfel, studierea dosarelor Securit??ii de persoane din afara CNSAS este aproape imposibil?.
Grupul de Investiga?ii Politice (GIP) ?i Mili?ia Spiritual? solicit? SRI ?i CNSAS s? publice:
- numele informatorilor din re?eaua folosit? de Mihai Avramides n perioada august 1977 august 1982 n care a fost ofi?er operativ principal cu gradul de locotenent major la serviciul Securitate pentru portul Constan?a (UM 0757 DSS);
- notele pe care sursele din re?eaua informativ? i le-au furnizat lui Mihai Avramides;
- rezultatele muncii operative ale ofi?erului de Securitate Mihai Avramides, inclusiv Dosarele de Urm?rire Informativ? (D.U.I.) Мarcu ?i Гrma.
Solicit?m Colegiului CNSAS ca, n baza caracteriz?rilor f?cute de superiorii lui Mihai Avramides din perioada n care acesta a fost ofi?er de Securitate n Portul Constan?a, s? constate faptul c? acesta a f?cut аoli?ie politic?. Chiar ?i pentru actualul Colegiu al CNSAS ar fi foarte dificil s? spele un securist care a ac?ionat combativ pentru ndep?rtarea navigatorilor angaja?i n flot?, semnala?i cu inten?ii de evaziune, care 蚤 f?cut recrut?ri de bun? calitate, care 殿 controlat informativ elementele suspecte aflate n preocup?rile sale ?i care a contribuit la o mai bun? cunoa?tere a personalului muncitor navigant n perioada ct s-a aflat n sta?ionare n porturile capitaliste.
5

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)
 
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X